Конкурсний відбір до колегіуму

П О Л О Ж Е Н Н Я

про конкурсне приймання 

учнів – випускників 9-х класів

 до колегіальних класів

навчально-виховного комплексу

“Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3 – колегіум” 

     Конкурсний відбір учнів до колегіальних класів проводиться з метою:

-   виявлення рівня інтелекту та наявності творчого потенціалу учня;

-   підтвердження результатів державної підсумкової атестації;

-  виявлення здібностей та нахилів дитини для подальшого навчання та здобуття професії.

 

Організація конкурсу

1.  Конкурсні випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться в останній тиждень червня.

1.  При наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсневипробовування в третій тиждень серпня. 

3. Додаткове конкурсне приймання  відбувається протягом навчального року за наявності вільних місць за таких умов, що і основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

4. Для проведення конкурсних випробувань створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора  школи-колегіуму. Головою  приймальної комісії є директор навчального закладу.

5.   Для проведення випробувань  із загальноосвітніх предметів  з кожного предмета створюється предметна  комісія. Її склад затверджується наказом директора навчального закладу.

6. До участі в конкурсі допускаються випускники 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, та свідоцтва про базову загальну середню освіту незалежно від місця проживання.

7.   До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які  підтверджують здібності  учня з обраної спеціалізації  та відображають їх навчальні і творчі досягнення.

  

Проведення конкурсу

1.  Конкурсні випробування проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації навчального закладу  (філологічний профіль - українська мова і література, суспільно-гуманітарний – історія, українська мова) .     

2.  Конкурсні випробування проводяться в письмовій або усній формах (співбесіда та диктант).

3.  Для проведення конкурсу створюється приймальна комісія у складі чотирьох осіб.

4.  Зміст конкурсних випробувань відповідає програмам базової загальної середньої освіти загальноосвітньої школи.

5.  Для підготовки та написання письмових робіт відводиться : для співбесіди -30 хвилин, для диктанту -1 астрономічна година.

6.  Письмові роботи учасників конкурсу зберігається в навчальному закладі протягом року.                                  

7.  Результати конкурсних випробувань оголошуються не пізніше, ніж через 3 дні після його проведення та оформляються у вигляді протоколів.

8.  Випускники 9-х класів, які отримали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, інші категорійні діти за умови успішного проходження співбесіди, звільняються від проходження другого конкурсного випробування.

9.  Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначається директором закладу.    

Діти, які не з”явилися на конкурсні випробування без поважних  причин, до наступних випробувань не допускаються. 

Порядок зарахування

1.  Зарахованими до колегіуму вважаються учні, які під час конкурсу показали результати не нижчі середнього рівня знань  /7балів/.

2.  Зарахування проводяться наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії протягом 5-ти днів після оголошення результатів конкурсу.

3.  До колегіуму подаються такі документи: копія свідоцтва про народження дитини, особова справа, медична картка встановленого зразка.

4.  Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не погоджуються з рішенням конкурсної комісії, звертаються протягом тижня до шкільної апеляційної комісії, яка протягом трьох днів повинна розглянути їх заяву та прийняти рішення. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється. У разі, якщо висновки шкільної апеляційної комісії  не задовольняють осіб, що подали апеляцію, останні можуть звернутися до міського відділу освіти, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

5. Діти, які зараховані до колегіуму, але не приступили до занять без поважних причин протягом десяти днів від їх початку, відраховуються. На звільнені місця  проводиться додаткове конкурсне приймання.

 

Контроль за проведенням конкурсу

1.  Директор школи - колегіуму несе персональну відповідальність за дотримання умов конкурсу.

2.    Контроль за організацією та проведенням конкурсу покладається на приймальну комісію та адміністрацію школи – колегіуму.